3 روز
تا انتخابات
مجلس شورای اسلامی

آگهي فراخوان مناقصه یک مرحله ای (نوبت اول )

تاریخ ارسال : 1402/03/13

آگهي فراخوان مناقصه یک مرحله ای (نوبت اول )

تهيه, نصب, راه اندازی و اخذ گواهي استاندارد 8 دستگاه آسانسور پروژه های زیتون 18 و 19 طرح مسکن اقدام ملي/نهضت ملي

بنياد مسکن انقلاب اسلامي استان قم در نظر دارد بر اساس قانون برگزاری مناقصات نسبت به فراخوان مناقصه یک مرحله ای به شرح زیر اقدام نماید.

1 - موضوع مناقصه: تهيه، نصب، راه اندازی و اخذ گواهي استاندارد 8 دستگاه آسانسور پروژه های زیتون 18 و 19 طرح مسکن اقدام ملي/نهضت ملي

2 - صلاحيت مورد نياز شامل رتبه/ پایه و رشته

کليه شرکت های مجری آسانسور دارای پروانه طراحي و مونتاژ آسانسور از وزارت صمت و دارای صلاحيت حقوقي و فني و عضو معتبر سندیکای شرکت های آسانسور.

3 - نحوه و مهلت دریافت و تحویل اسنا د

موضو ع

تاريخ / مهلت

نحوه دريافت و ارسا ل

دریافت اسناد

مناقصه

از تاریخ 13 / 03 / 1402

تا تاریخ 22 / 03 / 1402

مراجعه حضوری در ساعات اداری به واحد امور قراردادهای بنياد

مسکن انقلاب اسلامي استان قم

ارسال اسناد

مناقصه

تا تاریخ 01 / 04 / 1402

اسناد مناقصه و پيشنهاد قيمت باید حداکثر تا پایان وقت اداری مهلت ارسال پيشنهاد قيمت مندرج در آگهي به دبيرخانه حراست بنياد مسکن انقلاب اسلامي استان قم تحویل گردد.

بازگشایي

پاکا ت

ساعت 9:00 روز شنبه

03 / 04 / 1402

دعوت جهت مراجعه حضوری نماینده قانوني مناقصه گر در جلسه

بازگشایي پاکات در ساختمان بنياد مسکن انقلاب اسلامي استان قم

4 - هزینه خرید اسناد: مبلغ 1,000,000 ریال مي باشد که به شمارة شبا 260180000000001536076200IR نزد بانک تجارت بنام بنياد مسکن انقلاب اسلامي استان قم واریز گردد .

5 - مدت اعتبار پيشنهادها : يک ماه

6 - پيش پرداخت: 25 % از مبلغ اوليه پيمان به عنوان پيش پرداخت در قبال ارائه ضمانت نامه معتبر بانکي

7 - نوع و مبل غ تضمين شرکت در مناقصه: طبق آیين نامه تضمين معاملات دولتي : 1,800,000,000 ریال )یک ميليارد

و هشتصد ميليون ریال( است ک ه باید به یک ي از صور تها ی مشروح ه زیر، همرا ه با اسناد مناقص ه در پاک ت )) ال ف (( ب ه

دستگا ه مناقصه گزار تسليم شود :

الف( ضمانت نام ه بانکي به نف ع کارفرما.

ب( اصل فيش واریز وجه نقد به شمارة شبا 260180000000001536076200IR نزد بانک تجارت بنام بنياد مسکن

انقلاب اسلامي استان قم

مد ت اعتبار تضمي ن فوق يک ما ه بوده و باید تا پایان ساعت اداری تاريخ 01 / 05 / 1402 معتبر باشد و برا ی يک ما ه دیگر

نيز قابل تمدید باشد .

8 - نا م و نشاني مناقصه گزار: قم، انتهای بلوار امين، ابتدای بلوار غدیر، کوچه شماره 11 ، بنياد مسکن انقلاب اسلامي استان قم

تلفن های تماس : 15 - 02532856612 بنياد مسکن انقلاب اسلامي قم -معاونت مسکن شهر ی

موضوع خبر :
  • آگهي
  • فراخوان
  • مناقصه
  • یک
  • مرحله
  • ای
  • (نوبت
حوزه متولی :
  • معاونت امور مسکن شهری
به این مطلب چه امتیازی می دهید؟ 1 2 3 4 5 (1)

نظر شما در مورد آگهي فراخوان مناقصه یک مرحله ای (نوبت اول ) چیست؟

سوال: