3 روز
تا انتخابات
مجلس شورای اسلامی

جعفریه

سرپرست شعبه بنیاد مسکن در شهرستان جعفرآباد : آقای داود وصالی

شماره تماس : 36220620

آدرس : شهر جعفریه/ بلوار شورای اسلامی/ دفترنمایندگی بنیاد مسکن بخش جعفریه

 

موضوع :
  • جعفریه